Rollebeskrivelser

Leder

 • Ha en løpende helhetlig oversikt over arbeidet til Næringslivsutvalget OsloMet, samt engasjere og motivere medlemmene i organisasjonen. 

 • Innkalle til møter og styremøter, og sende ut saksliste senest en (1) uke før møtet avholdes.

 • Veilede medlemmene og bistå i arbeid ved behov. 

 • Da leder sitter i en posisjon der vedkommende kan få kjennskap til private personlige forhold er det viktig at leder har taushetsplikt rundt dette, og at det er klart for alle. 

 • Ansvar for oppdatering av informasjon i Brønnøysundregisteret. 

Økonomiansvarlig- og nestleder

 • Ansvar for økonomien i organisasjonen, herunder budsjett, regnskap og økonomistyring.

 • Fungerer som leders stedfortreder og bistår leder med hans/hennes oppgaver

 • Hovedansvar for fakturering og bokføring, men kan delegere til økonomiassistent.

 • Godkjenner større utlegg.

 • Lære opp Økonomiassistent. 

Karrieredagsansvarlig

 • Ansvar for å arrangere karrieredagen. 

 • Sørger for at bedrifter blir invitert i god tid; gjennom å fordele bedrifter til medlemmer og sette opp ringerunder

 • Sørger for at rom, lobby/kantine etc. blir booket i god tid. 

 • Koordinerer medlemmenes oppgaver i forkant, på og etter karrieredagen. 

 • Går ut i fra informasjon tilsendt fra forrige Karrieredagsansvarlig. 

 • Samarbeide tett med sponsor- og foredragsansvarlig, bevertningsansvarlig samt promotering- og standansvarlig

HR-ansvarlig- og sekretær

 • Rekrutteringsansvarlig

 • Hovedansvarlig for opplæring og oppfølgning

 • Ansvarlig for internsaker og internkommunikasjon

 • Ansvarlig for bestilling av profileringsmaterialet til nye medlemmer

 • Skrive referater fra møter og styremøter, og publiserer disse på relevante plattformer samt arkivere innen en (1) uke etter møtet er avholdt. 

 • Reviderer referatet hvis det ikke blir godkjent på neste møte. 

 • Ansvar for arkivering og dokumentstyrer. 

Bedriftspresentasjonsansvarlig 

 • Ansvar for å organisere bedriftspresentasjonssesongene. Herunder sette opp planer, booke standplass i god tid, booke rom og utarbeide invitasjoner. 

 • Helhetlig ansvar for gjennomføring av bedriftspresentasjonene. Herunder sørge for at mat blir bestilt, teknisk utstyr fungerer etc. 

Økonomiassistent

 • Hjelper Økonomiansvarlig med hans/hennes oppgaver. 

 • Er ansvarlig for å tilegne seg kunnskap som resulterer i at han/hun kan gjøre en likeverdig jobb som Økonomiansvarlig når han/hun overtar denne stillingen. 

 • Plikter til å ta initiativ i økonomiarbeidet og gjøre oppgaver delegert av økonomiansvarlig. 

Promoterings- og standansvarlig

 • Markedsføre Næringslivsutvalget OsloMet sine aktiviteter, dette innebærer å legge planer for promotering ved større arrangementer. 

 • Profilere Næringslivsutvalget OsloMet i sosiale medier. 

 • Vedlikeholde og oppdatere hjemmesiden. 

 • Planlegger Næringslivsutvalgets standaktiviteter rundt rekruttering og arrangementer. 

 • Ansvarlig for at standen blir satt opp riktig. 

 • Booker standplass

 • Setter opp vaktlister 

Sponsor- og foredragsholder ansvarlig

 • Ansvar for å komme i kontakt med eventuelle sponsorer/samarbeidspartnere.

 • Eventuelt søke om støtte fra relevante fond etc.

 • Sende ut forespørsler om spons i forkant av arrangementer. 

 • Ansvarlig for å booke foredragsholdere til karrieredagen og evt. andre arrangementer der dette er relevant. 

 • Ansvarlig for å utarbeide kontrakter med foredragsholdere. 

 • Ansvarlig for foredragsholder den dagen foredraget skal holdes. 

Karrieredagsassistent

 • Hjelper Karrieredagsansvarlig med hans/hennes oppgaver

 • Plikter å ta initiativ i arbeidet med Karrieredagen og gjøre oppgaver delegert av Karrieredagsansvarlig

Bevertningsansvarlig

 • Bestiller mat og drikke til møter, bedriftspresentasjoner og karrieredagen. 

 • Henter mat og drikke dersom det ikke blir levert og organisere servering.

Sosialt ansvarlig

 • Planlegger og gjennomfører sosiale aktiviteter så som velkomst- og avskjedsmiddager, turer etc. 

 • Jobber ut i fra eget budsjett. 

Øvrige medlemmer

 • Delta på allmøte 1-2 ganger i semesteret

 • Møte opp på alle våres arrangement

 • Promotere Næringslivsutvalget OsloMet på stand og i klasser

 • Kontakte bedrifter å invitere dem til våres arrangement

 • Stille opp og hjelpe til med andre diverse ting

 • Facebook Round
 • LinkedIn Round
 • Instagram Black Round

Medlemmer 2020

© Næringslivsutvalget. 

september

Kristian Stokkli Fredriksberg

Rolle: Leder
Mail:

Kristian-sf@Hotmail.com

Cathinka Sandsdalen

Rolle: Økonomiansvarlig

Mail:

Cathinka.sandsdalen@gmail.com

Andreas Longva Nesset

Rolle: Bedriftspresentasjonsansvarlig
Mail:

Andreasnesset@outlook.com

Nora Wiken Wilson

Rolle: Karrieredagsansvarlig
Mail:

Norawiken@hotmail.com

Simon Morsund

Rolle: HR-ansvarlig og sekretær
Mail:

s-t-m@live.no

Ida Brenden 

Rolle: Promotering og standansvarlig
Mail: 

Idabrenden1999@gmail.com

Jonas Kloster Fellah

Rolle: Økonomiassistent
Mail:

Jonaskfellah@gmail.com

Torstein Hamr

Rolle: Bevertningsansvarlig
Mail:

 torstein.hamran@hotmail.com

Eirik Madsen

Rolle: Sponsor og Foredragsholderansvarlig
Mail:

Eirik.am@hotmail.com

Milica Vojnovic

Rolle: Karrieredagsassistent
Mail:

Vojnovic@online.no

Sarchil Mohammedi

Rolle: Medlem
Mail:

Sarchil.mohammedi99@hotmail.com

Thea Hoset

Rolle: Medlem
Mail:

Thea.Hoset@mac.com

Petter Bakkelund

Rolle: Medlem
Mail:

Petter-Bakkelund@hotmail.com

Vendela Bore Neverdahl

Rolle: Medlem
Mail:

 Vendelabn@outlook.com

Janne Ingebrigtsen

Rolle: Medlem
Mail:

Janne.ingebrigtsen@hotmail.com

Marthe Steffen 

Rolle: Medlem
Mail:

 marthesteffen@hotmail.com